Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Metten Advies Versie mei 2015, www.metten-advies.nl

 1. Algemene voorwaarden Metten Advies

Metten advies is een eenmanszaak, gevestigd te Belfeld (Kamer van Koophandel-nummer: 54191890), die zich ten doel stelt om administratieve, financiële, juridische en fiscale ondersteuning/begeleiding te verlenen.

2. Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Metten Advies worden verstrekt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die welke door Metten Advies uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht, of behoren te worden verricht.

b) Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met Metten Advies, voor de uitvoering waarvan door Metten Advies derden dienen te worden betrokken.

c) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, tenzij alsdan anders is overeengekomen.

d) Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Metten Advies en zijn directie.

e) Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, gaan de algemene voorwaarden van Metten Advies vóór de algemene voorwaarden van de cliënt. Het verlenen van de opdracht aan Metten Advies impliceert dat de opdrachtgever hiermee akkoord gaat.

f) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, danwel zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden casu quo de situatie te worden beoordeeld, naar de geest van deze voorwaarden.

3. Opdracht

a) Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Metten Advies.

b) Het bovenstaande geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

c) Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

d) De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven en het op de hoogte houden van Metten Advies van termijnen zoals deze in stukken van derden zijn opgenomen. Ook is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde stukken/gegevens.

4. Honorarium

a) Het betreffende honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, verschotten en declaraties van namens de opdrachtgever ingeschakelde derde(n), verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek en/of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

b) Metten Advies is gerechtigd om kantoorkosten in rekening te brengen.

c) Metten Advies is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen en naar keuze het voorschot met de eerstvolgende declaratie of met de uiteindelijke einddeclaratie te verrekenen. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot)declaratie door de opdrachtgever is Metten Advies gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

5. Betaling

a) Betaling van een declaratie dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Metten Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Metten Advies is aangegeven. Metten Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.

b) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een declaratie, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente (zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De kosten van een aanmaning bedragen euro 15,00 exclusief de omzetbelasting.

6. Aansprakelijkheid

a) Metten Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Metten Advies is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

b) De aansprakelijkheid van Metten Advies is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd.

c) Bij het inschakelen van derden zal Metten Advies zoveel als mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Metten Advies is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.

d) Metten Advies gaat ervan uit en bedingt bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Metten Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

e) De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Metten Advies aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Metten Advies bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

f) Metten Advies is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of anderszins tenietgaan van bescheiden.

g) Indien er sprake is van schade waarvoor Metten Advies aansprakelijk is, dan heeft Metten Advies te allen tijde het recht deze schade ongedaan te maken indien en voor zover dit mogelijk is.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Metten Advies wordt beheerst door Nederlands recht.

b) Geschillen die uit genoemde rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting aan de rechter te Roermond worden voorgelegd.

Algemene voorwaarden Metten Advies Versie mei 2015, www.metten-advies.nl